Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 30 2017

blondosoniczny
1856 a0c2
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl

June 27 2017

blondosoniczny
1750 800a
blondosoniczny
0253 695f 500

June 24 2017

blondosoniczny
blondosoniczny
3992 3214 500
Reposted fromteijakool teijakool
blondosoniczny
Reposted frombanitka banitka
blondosoniczny
4782 973e 500
Reposted fromnyaako nyaako
blondosoniczny
4785 5962 500
Reposted fromnyaako nyaako
blondosoniczny
4810 f81e 500
fOreVER
Reposted fromwaflova waflova
blondosoniczny
5184 4992
Reposted fromgreensky greensky
blondosoniczny
5191 3483
Reposted fromgreensky greensky
blondosoniczny
5201 70f0
Reposted fromgreensky greensky

June 17 2017

blondosoniczny
2484 b0cc
Reposted fromfungi fungi
blondosoniczny
2568 f419
Reposted fromkaiee kaiee
blondosoniczny
2618 6b55
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa
blondosoniczny
2632 d5c8
Reposted fromteijakool teijakool

June 11 2017

0368 f81b

mudwerks:

yoink

Reposted fromlevindis levindis
1170 eeb0
Reposted fromNSFWorld NSFWorld
blondosoniczny
1150 6eec
blondosoniczny

Rozczarowanie następuje gdy osoba orientuje się, że w rzeczywistości partner nie jest doskonały. Czuje, że nie jest tak jak oczekiwała. Zmienia się nastawienie: „żebym mógł być zupełnie szczęśliwy, musiałbyś być spokojniejszy/milszy/żywszy...”. Czyli „nie akceptuję cię takim jakim jesteś, musiałbyś być kimś innym żebym cię zaakceptował”.

Często partnerzy dochodzą do wniosku, że szukali czegoś innego i związek się rozpada. Jeśli jednak przetrwa ten okres, to partnerzy niejako uczą się siebie od nowa, dojrzale, akceptując wady i zalety. Jest to tzw. „zakochanie od drugiego wejrzenia”.

— true
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl